Lokata terminowa

Wolne środki możecie Państwo korzystnie ulokować na dowolny okres w walucie polskiej. Służy do tego celu rachunek terminowych lokat oszczędnościowych. Otwarcie rachunku następuje na podstawie umowy zawartej z Bankiem.
W ramach umowy istnieje możliwość otwarcia więcej niż jednego rachunku lokaty
Warunki lokaty określane są każdorazowo w „Potwierdzeniu otwarcia lokaty”
Wpłata środków pieniężnych na rachunek terminowych lokat oszczędnościowych może nastąpić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
Oprocentowanie depozytów pieniężnych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych oraz umowne okresy przechowywania depozytów określane jest w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.
W ramach umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych Bank zobowiązuje się do przechowywania na zlecenie Klienta zadeklarowanej kwoty środków pieniężnych. Kapitał wraz z odsetkami po upływie okresu umownego przekazywany jest zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku. Środki pieniężne nie podjęte po upływie okresu umownego zostają przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany.