Skip to main content
  • Władze Banku

WŁADZE BANKU

 Organami Banku Spółdzielczego są:

  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego. Do wyłącznej właściwości WZ należy między innymi ukierunkowanie rozwoju działalności gospodarczej Banku oraz podejmowanie uchwał w sprawach organizacyjnych.

Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Banku Spółdzielczego poprzez analizowanie przebiegu realizacji zadań powierzonych Zarządowi. Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Karczewie w liczbie 7 osób będących członkami Banku wybiera na 4 letnią kadencję Walne Zgromadzenie.

Zarząd kieruje działalnością Banku i reprezentuje go na zewnątrz i składa się z 3 osób, w tym z Prezesa i dwóch Zastępców.