Rachunek bieżący

Rachunek bieżący służy do przechowywania i gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym. Bank prowadzi rachunki w walucie polskiej i walucie obcej (euro - EUR, dolar amerykański - USD, funt szterling - GBP). Bank zapewnia sprawne, szybkie i kompleksowe przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych) przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi: bankowości elektronicznej CUE, telefonicznej BS-SMS, systemu ELIKSIR, międzynarodowych kart płatniczych VISA DEBETOWA.

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla:

 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile mają zdolność do wykonywania czynności prawnych
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • fundacji, stowarzyszeń i związków zawodowych
 • organizacji społecznych i politycznych
 • jednostek badawczo-rozwojowych
 • kościelnych osób prawnych
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • komitetów
 • wspólnot mieszkaniowych
 • osób prowadzących działalność rolną

Podstawą otwarcia rachunku bieżącego jest zawarcie umowy. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionych do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w pełnomocnictwie przez posiadacza rachunku.

Posiadanie rachunku bieżącego w Banku umożliwia:

 • swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca
 • składanie stałych zleceń płatniczych w Banku
 • składanie zleceń realizacji przelewów z datą przyszłą poprzez system internetowy CUE
 • zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach
 • pełną obsługę transakcji w obrocie zagranicznym
 • dokonywanie wpłat gotówkowych zamkniętych
 • korzystanie z wrzutni nocnej
 • natychmiastowe przelewanie wynagrodzeń z rachunków firmowych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Unikonto pracowników w Banku
 • założenie lokaty terminowej z nadwyżek wolnych środków

Wymagane dokumenty:

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • poświadczony notarialnie dokument wskazujący osoby upoważnione do działania w imieniu podmiotu występującego o otwarcie rachunku
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • rolnicy - zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego i ustaleniu wymiaru podatkowego
 • umowa spółki w odniesieniu do podmiotów gospodarczych nie posiadających osobowości prawnych
 • zezwolenie lub koncesja, jeżeli podjęta działalność gospodarcza wymaga jej uzyskania, wydane przez właściwy organ administracji samorządowej lub państwowej
 • zaświadczenie o posiadaniu statystycznego numeru indentyfikacyjnego REGON
 • zaświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

Jednostka lub osoba występująca o otwarcie rachunku składa w Banku:

 • kartę wzorów podpisów zawierającą nazwiska i wzory podpisów osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem

Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta, co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku

Posiadacze rachunku korzystający z kanałów dostępu do obsługi rachunków (Centrum Usług Elektronicznych) mają w każdej chwili możliwość:

 • uzyskać informacje o zmianie i wysokości salda rachunku
 • obejrzeć i wydrukować historię rachunku
 • pobrać i wydrukować wyciąg bankowy