Gwarancje i poręczenia

Gwarancje i poręczenia bankowe przeznaczone są do zabezpieczenia realizacji podpisanych umów i kontraktów handlowych. Bank udziela poręczeń i gwarancji na rzecz przedsiębiorców będących rezydentami. Udzielone gwarancje mogą zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązań Zleceniodawców z tytułu:

  • kredytów zaciąganych w innych bankach
  • innych zobowiązań wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej

Do gwarancji udzielnych za zobowiązania należą:

  • gwarancja zabezpieczająca zapłatę - jest pisemnym zobowiązaniem Banku do zapłaty kwoty określonej w gwarancji, gdyby Zleceniodawca nie zapłacił tej należności, będąc do tego zobowiązany na mocy umowy zawartej z beneficjentem gwarancji
  • gwarancja zwrotu zaliczki - jest pisemnym zobowiązaniem Banku do wypłacenia beneficjentowi oznaczonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdyby Zleceniodawca gwarancji nie wykonał umowy i nie dokonał zwrotu zaliczki wraz z ewentualnymi odsetkami za jej przetrzymanie
  • gwarancja przetargowa (wadialna) - jest pisemnym zobowiązaniem Banku do zapłaty beneficjentowi kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdyby oferent, który wygrał przetarg odmówi podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu
  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu - jest pisemnym zobowiązaniem Banku do zapłacenia oznaczonej w gwarancji kwoty z tytułu ustalonych kar w razie nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez Zleceniodawcę gwarancji

Korzyści dla Klienta:

  • gwarancje bankowe zwiększają wiarygodność finansową Klienta oraz pozwalają na zrealizowanie transakcji bez konieczności angażowania jego własnych środków
  • Bank, jako instytucja zaufania publicznego, jest gwarantem sprawnego wykonania kontraktu lub transakcji
  • możliwość indywidualnego negocjowania warunków
  • bezgotówkowa forma zabezpieczenia transakcji

Poręczenie jest umową, przez którą poręczyciel zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi Zleceniodawcy określonej kwoty pieniężnej, na wypadek gdyby Zleceniodawca nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany. Poręczyciel jest odpowiedzialny jako dłużnik solidarny. Udzielenie poręczenia cywilnoprawnego następuje w formie pisemnego oświadczenia banku, skierowanego do beneficjenta, które stanowi przyrzeczenie do zapłacenia określonej kwoty na rzecz beneficjenta. Do poręczeń udzielanych przez banki stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Zobowiązanie banku jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

Awal jest jednym z rodzajów poręczenia udzielonego za akceptanta weksla trasowanego, wystawcę weksla własnego, inną osobę zobowiązaną z weksla. Do awali stosuje się przepisy Prawa wekslowego.

Gwarancje i poręczenia traktowane są przez Bank jako produkty kredytowe, w związku z tym procedura związana z ich uruchomieniem porównywalna jest z procedurą dotyczącą udzielenia kredytu, która wymaga przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej klienta (Zleceniodawcy) i przedłożenia akceptowanych przez Bank zabezpieczeń.

Bank może podpisać ze Zleceniodawcą pojedynczą umowę o udzielenie gwarancji, poręczenia, awalu lub umowę ramową, która określa limit maksymalnego zobowiązania Banku z tytułu wystawianych gwarancji na zlecenie danego Klienta.